作業員

nhân viên tác nghiệp
 lương ngày 1000
không yc kinh nghiệm
quận bản kiều
 Lh sđt 02-29581274

#新住民專區台北